Obchodní podmínky


1.    Výklad pojmů
2.    Účel Projektu
3.    Podmínky účasti v Projektu
4.    Základní principy spolupráce
5.    Autorská práva
6.    Ochrana osobních údajů
7.    Závěrečná ustanovení


1.    Výklad pojmů


1.1.    Aplikace – originální software pro mobilní telefony s operačním systémem Android, iOS, Windows, nebo „web-based“ software, který umožní Uživatelům užívat vybrané produkty a služby Pořadatele, popř. provádět činnost pro Pořadatele užitečnou;
1.2.    Autor – autor Aplikace, popř. vykonavatel autorských práv k Aplikaci, který má zájem zpřístupnit ji za podmínek uvedených v čl. 4 Podmínek;
1.3.    Koncern Allegro – společnost Allegro Group CZ s.r.o. a další společnosti, které s ní tvoří koncern ve smyslu § 66a obchodního zákoníku, včetně koncernových společností, které mají sídlo v zahraničí.
1.4.    Námět – inovativní návrh Aplikace, která v případě její realizace umožní Uživatelům provádět činnost užitečnou Pořadatele;
1.5.    Podmínky – tyto Podmínky užívání projektu Allegro App pool;
1.6.    Pořadatel – společnost Allegro Group CZ, s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 247 25 382, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 169090;
1.7.    Projekt - projekt „Allegro App pool“ organizovaný Pořadatelem na internetové adrese www.apppool.cz za účelem uvedeným dále v čl. 2 Podmínek;
1.8.    Smlouva – smlouva uzavřená se Zájemcem, jehož Námět Pořadatel vybral jako vhodný pro realizaci, jejíž předmět je vymezen v čl. 3.3.2 Podmínek;
1.9.    Uživatel – koncový uživatel produktů Pořadatele nebo členů Koncernu Allegro, který má možnost využívat Aplikaci;
1.10.   Webové stránky – internetové stránky provozované na adrese www.apppool.cz;
1.11.   Zájemce – fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o zapojení Námětu do Projektu;


2.    Účel Projektu


2.1.    Pořadatel má zájem shromáždit na jednom místě Aplikace, které mají přínos pro některou ze služeb poskytovanou Pořadatelem nebo jiným členem Koncernu Allegro v oblasti e-commerce (uvedenými v čl. 2.2.), a tyto Aplikace zpřístupnit Uživatelům.
2.2.    Projekt je určen pro následující služby:


a)    Aplikace pro Aukro.cz
b)    Aplikace pro Heureka.cz
c)    Aplikace pro Hotel.cz
d)    Aplikace pro Koncern Allegro


2.3.    Účelem Projektu je


2.3.1.    získat nápady na tvorbu vhodných Aplikací ve formě konkrétních Námětů, a případně též vytvoření Aplikace odpovídající Námětu Zájemcem na základě zvláštní Smlouvy, a to za podmínek uvedených v čl. 3 Podmínek, nebo
2.3.2.    umožnit Autorům hotových Aplikací jejich zpřístupnění na Webových stránkách, a to za podmínek uvedených v čl. 4 Podmínek.


3.    Podmínky účasti v Projektu - Námět


3.1.    Přihláška do Projektu


3.1.1.    Zapojit se do Projektu je oprávněna opakovaně kterákoli fyzická anebo právnická osoba, která je způsobilá Námět zrealizovat, tzn. vyvinout a zhotovit Aplikaci odpovídající základním myšlenkám Námětu Zájemce.
3.1.2.    Do Projektu se Zájemce zapojí odesláním přihlášky s Námětem na vytvoření Aplikace prostřednictvím formuláře dostupného na internetové stránce http://coje.apppool.cz/. Odeslání přihlášky s Námětem, ani jiná forma odeslání Námětu není návrhem na uzavření smlouvy mezi Zájemcem a Pořadatelem. Odesláním přihlášky akceptuje Zájemce tyto Podmínky.
3.1.3.    Námět musí být určitý a musí z něj srozumitelně vyplývat princip fungování budoucí Aplikace. Pokud Zájemce vytvořil funkční Aplikaci, nebo s takovou funkční Aplikací disponuje, uvede to v přihlášce.


3.2.    Vyhodnocení Námětu Pořadatelem


3.2.1.    Pořadatel je oprávněn v rámci vyhodnocování Námětu jej poskytnout také třetím osobám v rámci Koncernu Allegro, popř. i jiným externím osobám.
3.2.2.    V případě, kdy Zájemce předloží Pořadateli Námět, který Pořadatel shledá pro své účely užitečným, kontaktuje Pořadatel Zájemce e-mailem nebo telefonicky do třiceti kalendářních dnů ode dne podání přihlášky Námětu způsobem dle čl. 3.3.1 Podmínek.
3.2.3.    Pokud Pořadatel nekontaktuje Zájemce do 30 dnů ode dne podání přihlášky Námětu, má se za to, že Pořadatel nemá o Aplikaci, která je předmětem Námětu zájem.
3.2.4.    Zájemce se odesláním přihlášky s Námětem zavazuje od okamžiku odeslání přihlášky Pořadateli po dobu 30 dnů nenabízet třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele Námět totožný či podobný s Námětem obsaženým v podané přihlášce.
3.2.5.    Pořadatel bude ze zaslaných Námětů vybírat ty, které považuje za nejvhodnější, aniž by byl povinen sdělit kritéria tohoto výběru.


3.3.    Základní principy spolupráce se Zájemcem


3.3.1.    Shledá-li Pořadatel Námět Zájemce jako přínosný, bude kontaktovat Zájemce a sdělí mu svou představu spolupráce; doručení takového sdělení nebo informace Pořadatele o tom, že má zájem o spolupráci se Zájemcem, není návrhem na uzavření Smlouvy.  
3.3.2.    Předmětem Smlouvy bude zejména


a)    závazek Zájemce vyvinout a zhotovit Aplikaci odpovídající základním myšlenkám Námětu Zájemce
b)    poskytnutí výhradního práva užít Aplikaci Pořadatelem popř. dalšími členy Koncernu Allegro nebo třetími osobami, a
c)    závazek Pořadatele nebo jiného člena Koncernu Allegro uhradit Zájemci sjednanou odměnu.


3.3.3.    Způsob a výše odměny Zájemce za vyvinutí Aplikace a poskytnutí výhradní licence bude určen zpravidla na základě některého z následujících způsobů:


a)    jednorázová odměna;
b)    odměna vyplácená v pravidelných intervalech, vyjádřená jako procentuální podíl z peněžité částky určené součinem ceny Aplikace pro Uživatele aplikace, kterou Pořadatel stanoví za jedno stažení a celkového počtu stažení Aplikace Uživateli aplikace za určité časové období.


4.    Podmínky účasti v Projektu – zpřístupnění Aplikace Autora


4.1.    Přihláška do Projektu


4.1.1.    Zapojit se do Projektu je oprávněn opakovaně kterýkoliv Autor – fyzická nebo právnická osoba.
4.1.2.    Do Projektu se Autor zapojí odesláním přihlášky prostřednictvím formuláře dostupného na internetové stránce http://www.apppool.cz/nova-aplikace; součástí přihlášky je popis účelu a základní funkcionalit Aplikace. Odeslání vyplněné přihlášky, ani jiná forma doručení Aplikace Pořadateli není návrhem na uzavření smlouvy mezi Autorem a Pořadatelem. Odesláním přihlášky akceptuje Autor tyto Podmínky.
4.1.3.    Způsob poskytnutí Aplikace Pořadateli k jejímu otestování a posouzení je uveden na stránkách http://www.apppool.cz/nova-aplikace.


4.2.    Vyhodnocení Aplikace Pořadatelem


4.2.1.    Pořadatel je oprávněn v rámci vyhodnocování Aplikace ji poskytnout také třetím osobám v rámci Koncernu Allegro, popř. i jiným externím osobám. Pořadatel však není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu Autora Aplikaci rozmnožovat, překládat, zpracovávat, dekompilovat její zdrojový kód ani jinak upravovat.
4.2.2.    Shledá-li Pořadatel Aplikaci přínosnou, je oprávněn ji zpřístupnit na Webových stránkách a umožnit její stahování (download) uživateli. Souhlas s takovým zpřístupněním dává Autor v okamžiku odeslání přihlášky dle čl. 4.1.2 Podmínek.
4.2.3.    Pokud Pořadatel nekontaktuje Autora do 30 dnů ode dne podání přihlášky/ ode dne doručení Aplikace, má se za to, že Pořadatel nemá o Aplikaci zájem.
4.2.4.    Autor se odesláním přihlášky zavazuje od okamžiku odeslání přihlášky Pořadateli po dobu 30 dnů nenabízet třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele Aplikaci totožnou či podobnou s tou, kterou poskytnul Pořadateli.
4.2.5.    Pořadatel bude ze zaslaných Aplikací vybírat ty, které považuje za nejvhodnější, aniž by byl povinen sdělit kritéria tohoto výběru.


4.3.    Základní principy spolupráce s Autorem, odpovědnost za škodu


4.3.1.    Autor je povinen zajišťovat nezbytný update či upgrade tak, aby Aplikace byla průběžně funkční, bez ohledu na změny prostředí (nové verze operačních systémů apod.).
4.3.2.    I když Pořadatel na Webových stránkách zpřístupní Aplikaci, zůstává provozovatelem této Aplikace Autor, který je plně odpovědný za to, že Aplikace nemá faktické ani právní vady a odpovídá za veškeré škody, které vzniknou Pořadateli nebo Uživatelům v souvislosti se stažením či užíváním Aplikace, zejména škody způsobené v důsledku právní vady Aplikace, její nefunkčnosti, bezpečnostní vady zvyšující ohrožení zavirování nebo hackerského útoku.    
4.3.3.    Autor sám určí, jestli umožní Uživatelům stažení (download) a užívání Aplikace zdarma, nebo si stanoví úplatu. Nesjednají-li Pořadatel s Autorem výslovně jinak, nebude se Pořadatel podílet na Autorem přijaté úplatě za stáhnutí a užívání Aplikace (např. ve formě provizí).


4.4.    Odstranění Aplikace Pořadatelem


4.4.1.    Pořadatel je oprávněn i bez udání důvodu odstranit kdykoliv Aplikaci z Webových stránek. Zejména tak učiní v následujících případech:


a)    Aplikace způsobila škodu Pořadateli, Uživateli nebo třetí osobě;
b)    Aplikace má právní vadu, popř. existuje důvodné podezření, že má Aplikace právní vadu (neoprávněně zasahuje do autorských nebo jiných práv třetí osoby);
c)    Aplikace vykazuje podstatné vady;
d)    Ukončení Projektu nebo zrušení Webových stránek Pořadatelem;
e)    Aplikace porušuje obchodní podmínky kterékoliv služby uvedené v čl. 2.2 Podmínek, popř. jiné služby poskytované Pořadatelem nebo Koncernem Allegro;
f)    Aplikace může poškodit dobré jméno Pořadatele nebo Koncernu Allegro.


4.4.2.    Pořadatel zpravidla oznámí Autorovi (telefonicky nebo písemně prostřednictvím e-mailu), že Aplikaci odstranil. Jsou-li důvodem odstranění Aplikace její podstatné vady, může Autorovi poskytnout přiměřenou lhůtu k jejich odstranění a v případě odstranění vad v této lhůtě Aplikaci opětovně na Webových stránkách zpřístupnit.


5.    Autorská práva


5.1.    Autorská práva k Námětu


5.1.1.    Zájemce bere na vědomí, že ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona „námět“ (ve smyslu samotné myšlenky) sám o sobě není autorským dílem a není způsobilým předmětem autorskoprávní ochrany. Tím není dotčena případná autorskoprávní nebo jiná ochrana jiných hmotně zachycených částí, které Zájemce doručí Pořadateli (např. zpracovaná analýza, grafická díla, fotografie).
5.1.2.    Doručí-li Zájemce Pořadateli autorská díla nebo předměty průmyslových práv (např. ochrannou známku), odpovídá za to, že tato autorská díla ani předměty průmyslových práv nemají právní vady a nezasahují jakýmkoliv způsobem neoprávněně do práv třetích osob.
5.1.3.    Pořadatel není oprávněn bez souhlasu Zájemce užít autorské dílo, které mu bylo Zájemcem poskytnuto (např. v souvislosti s přihláškou Námětu dle čl. 3.1.2 Podmínek). Pořadatel však je oprávněn volně využít myšlenky, principy, postupy a jiné prvky, které byly obsaženy v doručených Námětech, a to i v případě, kdy se Zájemcem neuzavře Smlouvu.
5.1.4.    Autorská práva k Aplikaci, která bude zhotovena Zájemcem na základě Smlouvy dle čl. 3.3.2, budou sjednána v příslušné Smlouvě.  


5.2.    Aplikace zpřístupněná dle čl. 4 Podmínek


5.2.1.    Autorská práva k Aplikaci, kterou Pořadatel zpřístupní v režimu dle 4 Podmínek, vykonává Autor.


6.    Ochrana osobních údajů, osobnostní práva


6.1.    Odesláním přihlášky Zájemce/Autor poskytuje Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce (čl. 3.1.2, resp. 4.1.2 Podmínek). Souhlas je poskytován pro účely Projektu na dobu trvání Projektu a dále po dobu jednoho roku po ukončení Projektu (dobou trvání Projektu se rozumí rovněž doba, po kterou je Aplikace umístěna na Webové stránky).
6.2.    Zájemce má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat Pořadatele o vysvětlení a případně právo požadovat po něm odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.3.    Pořadatel je oprávněn zveřejnit pořídit a zveřejnit fotografii Zájemce/Autora a rozšiřovat či zpřístupňovat jakoukoliv formou skutečnost, že Zájemce/Autor je tvůrcem Aplikace, včetně zveřejnění jeho jména a příjmení nebo názvu (obchodní firmy) Zájemce/Autora a sídla Zájemce/Autora, zejména prostřednictvím médií, na svých webových stránkách či sociálních sítích (např. www.facebook.com a www.twitter.com).
6.4.    Osobní údaje Uživatelů nebo třetích osob zpracovávaná Aplikací může Zájemce/Autor užít výhradně pro účely provozování Aplikace a nesmí být použity k jiným účelům bez předchozího výslovného souhlasu subjektu osobních údajů.


7.    Závěrečná ustanovení


7.1.    Zájemce bere na vědomí, že na výběr Námětu Pořadatelem ani na uzavření Smlouvy na vyvinutí Aplikace či jakékoli jiné smlouvy s Pořadatelem nemá právní nárok. Pořadatel je oprávněn kdykoliv i bez uvedení důvodu Projekt ukončit, popř. ukončit jednání se Zájemcem.
7.2.    Rovněž Autor bere na vědomí, že na umístění a zpřístupnění Aplikace prostřednictvím Webových stránek nemá žádný právní nárok.
7.3.    Pořadatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na internetových stránkách www.allegroapppool.cz. Případné změny se nevztahují na právní vztahy vzniklé v souvislosti s přihláškami (čl. 3.1.2, popř. čl. 4.1.2 Podmínek) doručenými před datem účinnosti změny Podmínek.
7.4.    Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.


V Praze, dne 10.5. 2013